Beit Hadin Haezori Ashdod
11.01.2009 г.
מדינת ישראל

בית הדין הרבני האזורי אשדוד

ב"ה    תיק מס.    :
    תאריך    : ד' אדר תשס"ז
                      (22/02/2007)
בפני כבוד הדיינים:    המבקש    :
    ת.ז.        :
הרב אברהם עטיה
    המשיבה    :
    ת.ז.        :

    הנדון    : סדורי גיטין

פסק דין – וניקומים

על הנהלת בתי הדין לרשום את המבקשת           ת.ז.

וכן את ילדיה          1)            ת.ז.

2)ת.ז.

3)ת.ז.
ברשימת מעוכבי נישואין. וזאת בהחלטיות.

ב. ביה"ד לא בדק את כשרותו של הבעל, ולכן גם לרושמו ברשימת מעוכבי
נישואין עד לבירור מעמדו וכשרותו,


שם הבעל                                ת.ז.

1. נימוקים:

האשה מסרה לביה"ד « כי לא שומרת שבת ולא שמרה טהרת המשפחה»

לצערינו ולצערי כל עם ישראל, לבושתנו ולבושת כל עם ישראל, אין זה פלא
כי המגיירים בתיק זה הם אותם המגיירים בראשותו של «חטא» ואשר אין כל תוקף לגיורם
ויגיע היום שלא רק שלא צריך שיקבלו מצוות  אלא אף גיור שיהיה במקוה בלא מים או מים בלי מקוה יהיה גיור, כי מה ההבדל, כי מי שאמר למתגיירים שהגיור תופס בלי קבלת מצוות, הוא יאמר שאפשר מקוה בלא מים, או מים בלא מקוה, וכתוב בע"ז ע"ג סוף ע"ב «ותנן נמי הכי» כפי שהגי' שם מסורת הש"ס,  אף הדיינים האלו מצאו משנה המסייעת להם והוא ביומא פ"ה ב: אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר אתכם ….שנאמר וזרקתי עליכם מים …ואומר מקוה ישראל …מה מקוה מטהר את הטמאים …"

ואף שבפסוק בויקרא י"א, ל"ו כתוב: «מקוה מים יהיה טהור» שצריך מקוה שיש בו מים, אבל הם מחדשים בדברי ר"ע שמספיק או זריקת מים או מבנה של אבנים מקוה,והחידוש הזה הוא קטן בהרבה יותר מהחידוש שאפשר להיות יהודי בלא קבלת מצוות.

אלא בודאי שלא תצא תקלה מתחת ר"ע, וכמבואר ביבמות צ"ט ב:  «השתא בהמתן של צדיקים אין הקב»ה מביא תקלה על ידן צדיקים עצמם לא כל שכן"

ובפרט רבי עקיבא שמבואר בע"ז כה ב: «אשרי ר»ע ותלמידיו שלא פגע בהן אדם רע מעולם"
מדינת ישראל

בית הדין הרבני האזורי אשדוד

וצריך לומר שר"ע לא חש ללצנותם של אלו שעוברים עברה, וכפי שהגמרא
אמרה בקידושין פ"א,א «רבי עקיבא הוה מתלוצץ בעוברי עבירה».

ובפרט בעוברי עבירה בעקירת קדושת עם ישראל, וזה בא מכח האמור בתענית כ"ו, ב «…נשתברו הלוחות…ושרף אפוסטמוס את התורה והעמיד צלם בהיכל». שוברים את הלוחות שורפים את התורה ע"י העמדת צלם מכניסים בתוכנו עובדי צלמים, וזאת בהיכל ה', וכתוב במלאכי ב' «..ועתה עליכם המצוה הזאת….לתת כבוד לשמו….אתם סרתם מן הדרך הכשלתם רבים בתורה שחתם ברית…וגם אני נתתי אתכם נבזים ושפלים מכל העם כפי אשר אינכם שומרים את דרכי ונושאים פנים בתורה: הלא אב אחד לכולנו הלא אל אחד בראנו מדוע נבגד איש באחיו לחלל ברית אבותינו, בגדה יהודה ותועבה נעשתה בישראל ובירושלים כי חלל יהודה קודש ה' אשר אהב ובעל בת אל נכר…באומרכם כל עושה רע טוב בעיני ה' ובהם הוא חפץ…» ובפרק ג'   «…ועתה אנחנו מאשרים זדים גם נבנו עושי רשעה…ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו…זכרו תורת משה עבדי אשר צויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים»


ומבואר באור החיים בדברים כ"ו.ח:..ושמת בטנא, ירמוז שצריך כל מפעלות הטובות שעשה יהיו על פי דבריהם כאומרו על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט וגו'  והתורה והמשפטים ביארו אותם חכמים בששים מסכתות כמנין טנא, שזולת זה הגם שיעשה כל המצוות שבעולם ישרף הוא והם"

הרי שהנביא מצביע על חילול הברית על הבגידה על התועבה שנעשתה בישראל ובירושלים בזה   שבחופשיות מתירים את הרצועה ומתירים בהדיא את העריות באיצטלא של «נושאים פנים בתורה» וגורמים במעשה ידיהם לאמר «ובעל בת אל נכר» ובודאי שלא כל אחד יבנה במה לעצמו, תורה לעצמו אלא כפי שכתב האור החיים יש «ששים מסכתות» ובלעדם אף שהאדם כלפי חוץ נראה «שיעשה כל המצוות» והאור החיים כמה חריצות דין חרץ עליהם.

וכפי שכתב הנביא מלאכי «ועתה אליכם המצוה הזאת» לחסל נגע זה המוטל הוא על בתי הדין המוכרים בישראל, והפה שהתיר להם לגייר, הוא יהיה הפה שאסר להם ויאסור להם מכאן ואילך לגייר, ונמנע מעצמנו את הביטוים הקשים הכתוב שם במלאכי.

ד.מאחר וכך מעמדה של האישה כאינה יהודיה והגט שנכתב ונמסר היה ללא צורך וכפי המבואר בפוסקים.

ה. בשו"ת אגרות משה ח"א סימן קנ"ז כתב: כמה שנסתפק כת"ר הי"ו אם גר שלא קבל עליו מצוות אם נחשב גר, פשוט וברור שאינו גר כלל אף בדיעבד וכן הורה אבא מארי הגאון זצלה"ה בסטראבין בעובדא כזו שאינו גר כלל בין לקולא בין לחומרא, שקבלת מצות בגר מעכב כדאיתא ביו"ד סימן חס"ר סעיף ג, ואף אם אמר בפיו שמקבל מצות אם אנן סהדי שאינו מקבל מצות באמת אינו כלום, וגר שמהני בדיעבד,…שבשביל האישות קבל עליו מצוות באמת, והוא ברור ופשוט כמו שאמר אבא מארי הגאון בפירוש אז כשהורה, ובכלל איני יודע טעם הרבנים בזה הטועים בזה דאף לדידהו עכ"פ איזה תועלת הם מביאים בזה לכלל ישראל שמקבלין גרים כאילו בודאי לא ניחא ליה להקב"ה ולעם לישראל שיתערבו גרים כאלו בישראל, ולדינא פשוט שאין זה גר כלל «

וכן בח»ב יו"ד סימן קכ"ג כתב: « בדבר הבחור שנתגייר לשם שמיים בהיותו כבן ט»ז שנים ולומד בישיבת כת"ר  הי"ו זה כשלוש שנים,  ונעשה ספק בדבר גרותו אם נעשה כדין..הבי"ד שלשה.. ואם ודאי לא היו שומרי תורה ואף אם רק אחד מהם לא היה שומר תורה יצטרך גם לברך על הטבילה « והרי כלל ידוע כאשר יש ספק לא מברכים וכמבואר במס שבת כ»ג, א,  וכפי שכתב הרמב"ם בהלכות ברכות: «וכן כל דבר שיסתפק לך אם מעין ברכה אם לאו עושין אותו בלא ברכה» ועיין בשד"ח מערכת ברכות אות י"ח.
הרי שאפילו ספק אין ממה שהצריך הרב אגרות משה  לרך על הטבילה. ועיין בשו"ת מנחת יצחק ח"ו סימן ק"ז.
מדינת ישראל
בית הדין הרבני האזורי אשדוד

כן אצטט מתוך אחד מפסקי הדין שאני נתתי בתיק מספר 310515309 ביה"ד פוסק כי האשה.. אסור לה לינשא, וזאת מאחר והגיור שהתגיירה אינו תקף וכפי המצורף בפרוטוקול של היום.. ואשר בו
היא מודה «בכתב ידה»  «ובחתימתה» כי מאז שהתגיירה לא שמרה שבת גם בבית, וכן אפילו «לא ידעה» מהו מושג טהרת משפחה, וביה"ד הסביר לה ואז גם כאמור בפרוטוקול הנז' הודתה שאינה שומרת טהרת המשפחה, כך שכל גיורה הוא הונאה שהונתה את הביה"ד שגיירה. כך שגם דיבורה «בטקס הגיור» היה שבפיה אמרה שמקבלת מצוות, אבל מעשיה הוכיחו «שדיבורה היה באונאה, ובודאי שביה»ד שגיירה ואף ביה"ד אם היה בית דין דחד יומא לא היה מגיירה אם היה יודע שכל מטרתה הוא להשיג נייר לצור על פי צלוחיתו ובפרט שביה"ד שגיירה כתב:" ובקשה להתגייר בדקנוה בדיקה «מדוקדקת» ולאחר שנתברר לנו כנות דצונה … " ומאחר שבאמת נתבררה לנו כנות רצונה « ואשר כל „כנות רצונה“ היה רק להונות את ביה»ד הרי שאין כאן שום כנות לגיור. וקבלת עול תורה ומצוות  בפה, הוא לא סגולה או לחש להפוך ליהודי..וגם בתה…אסור לה להינשא"

ושם בסעיף ג כתבתי: « להעביר החלטה זאת לרבנים הראשיים לישראל  ולצרף להם צילום של תעודת גרות …»
וזאת היה בכדי שהרבנים הראשיים לישראל ידעו על פי האמור בזכריה ט, י"ז, «מה יופיה» של מה שנקרא ביה"ד מוכר וכן «מה טיבו» של עובר זה (כתובות י"ג,א)  «עובר» שתי משמעויות, האחת בניקוד המשנה במכות כ"ג, א «…העובר עבירה אחת נוטל נפשו עליה» והשנית «עובר» כמשמעותו שכאמור בפס"ד שגם עובריה, ילדיה מעוכבי נישואין.

ובבדיקה שערכתי מצאתי כי גם תיק זה הוא בראשותו של הרב  המתחיל באות «חטא» כפי שמתחיל בתיק האמור לעיל בשורת הדין כרך ח.


וכתב בעל הטורים במדבר כג,כא: «לא הביט און בישראל שאין אותיות חט בשמותיהם של שבטים»

והטעם הוא כפי שכתב רש"י במדמר כ"ו,ח «משפחת החנכי, לפי שהיו האומות מבזים אותם ואומרים מה אלו מתייחסין על שבטיהן סבורין הם שלא שלטו המצריים באמותיהם, אם בגופם היו מושלין ק»ו בנשותיהן לפיכך הטיל הקב"ה שמו עליהם ה"א מצד זה ויו"ד מצד זה לומר מעיד אני עליהם שהם בני אבותיהם וזה הוא שמפורש ע"י דוד שבטי י-ה עדות לישראל, השם הזה מעיד שהם מתייחסים לשבטיהם.."

ועיין בירושלמי סוף פרק ז,  ביומא ובחת''ס  שם.


וכיום בתי דינים הנקראים מוכרים משליטים את המצריים  באמותינו  וכפי הגמרא ביבמות יז, א «בה' בגדו כי בנים זרים ילדו»
וכפי שכתב רש"י ''אומות העולם" היו «מבזין» את ישראל שהגוים היו שולטים ביחוסם של ישראל.
וכיום בתוכנו מהרסיך ומחרביך ממך יצאו «מבזין» את עצמם.
והדברים חוזרים השכם והערב ע"י אותם  הנקראים בית דין מוכר.


ולמעשה זה לא בית דין  «מוכר» אלא «מכיר».
וכפי שכתב רש"י ויקרא כ"ו, י"ד: «ואם לא תשמעו לי… אין „לי“ אלא המכיר את רבונו ומתכוין למרוד בו וכן בנמרוד גיבור ציד לפני ה' שמכירו ומתכוין למרוד בו וכן באנשי סדום רעים וחטאים לה מאוד מכירים את רבונם ומתכונים למרוד בו» ושם בלקט הבהיר אות מ"א: «פירוש יודע הוא מה זו תורה ויודע הוא ללמוד להשיג ולהבין כוונותיה ואינו רוצה..»

ואין לך מכיר את רבונו ומתכווין למרוד בו,יותר מזו שמגיירים אישה שלא יודעת מהו טהרת המשפחה, ואשר למעשה הגיורת לא היא שהונתה את הבי"ד אלא הבי"ד הוא שהינה את עצמו וכאמור במתכוונים למרוד.מדינת ישראל

בית הדין הרבני האזורי אשדוד

ו. בשו"ת שבט הלוי חלק עשירי סימן רכ"ז כתב: …ולא באתי רק בעניין הגרות הקלוקל הזה שע"י הרפורמים הרעים… וכל המעיין ביו"ד סימן רס"ח  בטוש"ע יראה שאין כאן גירות כלל… דאין כאן בי"ד כלל… כיון דכולם מוחזקים כרשעים גמורים… אין בו סרך גרות כלל… «

ז. בספר שורת הדין מאמרים ופסקים מבתי הדין הרבניים בישראל כרך ג,  מעמוד קס»ח ושם בעמוד קע"ד: ''העולה מכל המבואר … דהוי כגר שלא מקבל על עצמו דבר אחד מן התורה  ומעכב אף בדיעבד, ועל כן אין לקבלו לגירות ואין הגירות תופסת אף בדיעבד".


ובכרך ח, מעמוד של"ב פסק דין מבי"ד הרבני הגדול… במהלך שמיעת המבקרים הוברר לביה"ד שהמבקשת עברה הליך גיור לפני כשנתיים  בבית דין מיוחד לגיור, בראשותו של הרב ח…מתוך שמיעת דברי המבקשים ועיון בכל החומר שבתיק כולל החומר שהיה בתיק הגיור של המבקשת התעורר ספק רציני ביחס ליהדותה של המבקשת ולחלות מעשה הגיור, ביה"ד הנ"ל מציין במעשה בי"ד שלו שתי סיבות להחלטתו לגייר את המבקשת, א. כנות רצינית להתדבק בכנסת ישראל ב.שקבלה בפני ביה"ד עול תורה ומצוות, מתוך דברי המבקשים בפנינו ועיון בחומר שהוגש לביה"ד,  עולים דברים הסותרים את שתי הסיבות הנ"ל.. לפ"ז יש לומר דבית דין המיוחד שגייר את המבקשת וקבע את יהדותה למרות שהוא ביה"ד מוכר לגיור, אנן סהדי שהיסוד המרכזי של הגיור שהוא קבלת מצוות ועול מלכות שמיים לא נעשה כדין ע"י אותו (א.ע. נראה שחסר כאן תיבת «בית») דין … כך שבפועל אנו רואים מהמקרים הרבים של מתגיירים שעברו הליכי גיור של בית דין זה והדומים לו שלא קבלו עליהם שמירת מצוות … מציאות זו היא רעותא ברורה וגלויה לפני ביה"ד לחזקת כשרות מעשה הגיור של ביה"ד שגייר אותה, ובמצב זה ודאי שלא חל הכלל ד"בית דין בתר בית דין לא דייקי".. ק"ו לנידון דידן שעינינו ראו פירכא גדולה במעשה הגיור של ביה"ד שגייר את המבקשת על כן יש לפקפק ביהדותה של המבקשת …"

ומאחר ולא שייך כאן בי דינא בתר בי דינא לא דייקי הרי שנהפך דינו ככתוב בש"ס מספר פעמים
 " אמר ליה לינוקא פסוק לי פסוקך «

כי כאן לא צריך  «פסק» אלא «פסוק»

ואצטט לענייננו ממדרש רבה אסתר פרשה ז, יז:  «ועכשו כשיגיעו אליכם האיגרות הללו תהיו מזומנים לאותו היום להשמיד להרוג את כל היהודים שביניכם מנער ועד זקן ונשים ביום אחד ולא תשאירו מהם שריד ופליט…וראה מרדכי שלושה תינוקות…כיון שהגיע מרדכי אצל התינוקות שאל לאחד מהם פסוק לי פסוקך, אמר ליה אל תירא מפחד פתאום ומשואת רשעים כי תבוא, פתח השני…עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל, פתח שלישי ואמר ועד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבול … כיון ששמע מרדכי כך שחק ושמח שמחה גדולה אמר לו המן מה היא זאת השמחה ששמחת לדברי התינוקות הללו, אמר על בשורות טובות שבשרוני שלא אפחד מן העצה הרעה שיעצת עלינו …»

אף אנו נאמר שבתי דינים הללו גורמים במעשיהם לא להשאיר מעם ישראל שריד ופליט אבל כאמור עוצו עצה ותופר וכפי שכתוב בשמואל א' פרק ט»ו, כ"ט,: «גם נצח ישראל לא ישקר…»

אלא שיש לי לתמוה על ביה"ד הרבני הגדול אשר סמכותו גדולה שהסתפקו רק בתיק זה שבא לפניהם שנהגו בשב ואל תעשה ורק לא לאמץ גיור זה, והרי מפיהם לפידים יהלוכו כידודי אש יתמלטו (עפ"י איוב מא, יא) וכפי שכתבנו:"… ביה"ד תמה על העובדה שלמרות שבשאלון בקשת הגיור של האולפן צוין במפורש שעל המבקשת להתגייר  להפסיק את החיים המשותפים עם בן זוג יהודי, בפועל לא נעשה דבר, גם ההערה שנכתב בשאלון שעל בן זוג להיות דתי לא נבדקה, ותמוה שביה"ד המגייר לא בדק באופן יסודי נקודה עקרונית זו … ובישיבה אחת החליט לאשר לה להתגייר, מה גם שנתקבלה בבי"ד המגייר חוו"ד של מר ש.ר. שבן הזוג הוא אדם קשה שטוען שברגע שישתכנע הוא יקבל זאת, «

מדינת ישראל
בית הדין הרבני האזורי אשדוד


וכאן המקום לצטט את אשר כתבתי בתיק אחר תיק 324336676


''מאחר והיה עיכוב בהדפסה שוב בא אלי התיק ושוב ע»י אותו ביה"ד המתחיל «בחטא» הדבר חוזר על עצמו בתיק מספר 027353383 וזה היה ממש בימים האחרונים ולמעשה כל גיור שבא לידי מביה"ד זה כולם מעשה משותף אחד להם ואשר אין בהם לא תורה ולא מצוות ואפילו המצוות החמורות שבתורה כריתות ומיתות בי"ד.

וכן העיכוב האמור הביא וגרם להתבונן לתמונת מצב שעם ישראל נמצא בו והוא «מצפון תפתח הרעה על כל יושבי הארץ» ירמיה א, י"ד. ומבואר ביבמות ק"ט, ב, «רעה אחר רעה תבוא למקבלי גרים»

ואמרתי מן הראוי להעתיק ממה שכתוב אצלי בחלק הדרוש בכתב יד (ובתוספת השייך לתיקים אלו):

גרים הואיל ואתו לידן נימא בהו מלתא'' יבמות כ"ב, א

כתוב בשמות כ"ב, כ"ג «וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב» «וחרה» (219) גימטריא גיור (219) וגמטריא «ובא חרב» (219) הרי מבואר מפורש בפסוק שע"י גיור «והרגתי אתכם בחרב» וכן מבואר באבות  ה, ח, «חרב בא» (וכאמור «חרב בא» גמטריא «גיור»)  … «ועל המורים בתורה שלא כהלכה» ומבואר בע"ז, י"ט, ב, «רבים חללים הפילה» זה תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה" «רבים חללים הפילה» ר"ת «חרה» שהוא גמטריא «גיור» וכאמור שזה המביא ל"רבים חללים הפילה" «דם ישראל נשפך» ר"ת «דין» שהם הגורמים לשפיכה, וכמבואר בשבת דף קט''ל א, (הדף עצמו מסמל על הקטל) «אם ראית דור שצרות רבות באות עליו צא ובדוק בדייני ישראל» (ודייני ישראל «המוכרים» אלו נבדקו גם ע"י דייני ביה"ד הרבני הגדול, כמבואר בפנים)  שכל פורענות שבאה לעולם לא באה אלא בשביל דייני ישראל.."

וכן «חרב» ראשי תיבות «חיים רעהו בלעו» (אבות ה, ח) תיבת «חיים» וכמבואר בעדותם של ביה"ד הרבני הגדול שחרב מתחיל באות ח,.. והח.. הוא הגרמא ב"רעהו בלעו" וכמבואר בפס"ד זה אות י"ג הביקורת הנוקבת וההסתכלות השלילית של בי"ד הרבני הגדול לבתי דינים «מוכרים» אלו המגיירים בסיטונות ובקבלנות.

וברור שהמצב של «מצפון תפתח הרעה», «רעה אחר רעה» «הטומן את דם ישראל בחול» דורש מאיתנו «שנפסיק לטמון את ראשינו בחול» ולקיים את דברי הקב"ה לירמיה שם פסוקים יז-יט:"ואתה תאזור מותניך וקמת ודברת לפניהם את כל אשר אשר אצוך אל תחת מפניהם פי אחתך לפניהם:" ואני הנה נתתיך היום לעיר מבצר ולעמוד ברזל ולחומות נחושת על כל הארץ…:  ונלחמו אליך ולא יוכלו לך כי אתך אני נאום ה' להצילך''.

עד כאן ציטוט מהתיק  האמור מספר 324336676

ח. המורם מהאמור שהצדדים לא היו צריכים גט כי אין כאן נישואין כהלכה והאשה דינה כאינה יהודיה והגט היה מיותר, כי אם אין נישואין, גירושין מניין? והגם «חספא בעלמא הוא» (ב"מ ז, א,) ושם בעמוד ב, «לצור על פי צלוחיתו» כך שביה"ד לא מוציא תעודת גירושין, שהרי אין כאן גירושין.

ט. ושוב כל פעם שבא לידי גיור מבי"ד הנז', הוא מדיר שינה מעינינו, ושוב בקריאת זעקה וקריאת הצלת עם ישראל אני כבר לא מדבר על רוחניות של עם ישראל, שזה כבר נהפך להיות השמדת קדושתו ויחוסו של עם ישראל, השמדה ממש, בקבלנות ובסיטונות, אלא גם בגשמיות אנחנו רואים
מדינת ישראל
בית הדין הרבני האזורי אשדוד

כמבואר בסוטה מ"ט, א, «אמר רבא בכל יום ויום מרובה קללתו משל חבירו שנאמר בבוקר תאמר מי יתן ערב ובערב תאמר מי יתן בוקר ושם ברש»י ד"ה אלא …"שהקללה הולכת תמיד ורבה" וכמבואר לעיל על מי הגמרא מפנה אצבע מאשימה במסכת שבת קט"ל א.

י. לאחר שכתבתי את כל האמור בא לידי שו"ת מגדל צופים להרה"ג גדליהו אקסלרוד שליט"א (נדפס השנה התשס"ז) אב"ד בחיפה בח"ג סימן ל"ט ואצטט מדבריו אף שהרבה מכלל דבריו דברי אמרתי שמן הראוי להעלותם וזאת מלבד שלנידון שאלתו דעתי שונה כאשר אבאר שכתב: ''שאלה מי שנתגייר בבי"ד שנוהג בקלות דעת ומכניס גויים לכלל ישראל ומגייר אותם «כאילו» (המרכאות במקור) כאשר הם עושים טקס של מילה וטבילה ומצהירים שמקבלים על עצמם מצוות היהדות הגם שאומדנא מוכחת שהצהרתם על קבלת המצוות היא משפה ולחוץ, והמדובר הוא במי שנתכוין על עצמו עול מצוות בכנות האם צריך לחשוש לגיור כי אולי הדיינים הם פסולים מכיון שמכניסים גויים גמורים לכלל ישראל ומכשילים את הרבים בחטא גדול.

תשובה,…ובנדוננו שיש לדאבון לב הרבה רבנים בכל העולם «ובפרט» בארץ הקודש שמגיירים אלפי גרים ללא קבלת מצוות ובעת הגירות הרבנים יודעים שאין שום כונה מצד המתגיירים לקיים מצוות והפכו הרבנים את כל ענין הגרות «לליצנות'' רח»ל, והשאלה היא מכיון שיש חלק קטן שבאמת  רוצה להיות יהודי ומקבל על עצמו עול מצות בלב שלם האם כאשר מתגייר אצל רבנים אלו הגרות חלה, או שהב"ד שלהם נקרא בי"ד פסול ולא קבל מצוות בפני בי"ד ולא חלה הגרות שלו ויעויין ברמ"בם…. וכן בשו"ע.. שדין מרומה אסור לדון, וגיור משפט כתיב ביה והוא בגדר דין  ובשו"ע מגדיר מהו דין מרומה וז"ל… אם נראה לו לפי דעתו שיש בו רמאות… או שנראה לו מכלל הדברים שיש שם דברים אחרים מסותרים ואינם רוצים לגלותם כל אלו הדברים וכיוצא בהם אסור לו  לחתוך הדין אלא יסלק עצמו מדין זה, עכ"ל, ויסוד הלכה זו מבוססת על הפסוק מדבר שקר תרחק… וזה בנוסף על אומדנא דמוכח שהציווי הוא לא רק מדבר שקר תרחק  אלא אל תשקר את עצמך ואת כלל ישראל, כי העיניים רואות שברובם הגדול המבקשים להתגייר משקרים את הדיינים באומרם שמקבלים על עצמם עול מצוות"


ואני מוסיף כי בדבריו לא רק «כי העיניים רואות שברובם הגדול המבקשים להתגייר משקרים את הדיינים» והרי כדבריו ברישא «שהדיינים משקרים את עצמם»

והמשיך במגדל צופים:"  והנה בנדוננו בהכנסת גרי השקר לתוך כרם בית ה' נמשך לדאבוננו כבר עשרות שנים בארץ הקודש ולפי התשובות שנכתבו ע"י פוסקי הדור הקודם יעויין בשו"ת בית יצחק ובשו"ת אחיעזר,, ובדבר אברהם,,, ובחלקת יעקב, שכולם מתנבאים בסגנון אחד על «ההפקרות שמשתוללת»  בתחום הגיורים" והרבנים שערכו ועורכים את הגיורים המזויפים מתנהגים באורח חייהם בדרך כלל ובדרך התורה אלא שנסיון הממון ונסיונות אחרים של חשש איבוד פרנסה וכיוצא בזה שתולים עצמם ברבנים שקלקלו כבר בדור הקודם וגילו פנים בתורה שלא כהלכה מחמת שוחד ממון וכיוצא בזה,.. «הרבנים המופקרים» המגלים פנים בתורה שלא כהלכה ועושים «צחוק» רח"ל מכל ענין הגיור ומטמיעים נוכרים רח"ל בכלל ישראל עם קדוש,… וק"ו בעינינינו שכל הראשונים הכריעו שיטת הש"ס שקבלת מצוות מעכבת בגרות מי שאינו אומר כן דינו כאפיקורוס….

בפועל בתי הדין המיוחדים לגיור ברובם אינם מפנים מוקשים אלא זורעים הרס וגורמים ע"י «גיוריהם» להתבוללות של עם ישראל לתוך גויי הנכר וגורם לטרגדיות נוראות גם בגשמיות וגם ברוחניות לפרט ולכלל האומה,.. שאני באוזני שמעתי מרבנים רושמי נישואין הבוכים לפני שאינם עומדים בניסיון ומשיאים את גרי השקר מחשש לאובדן פרנסתם למרות פסקי הדין של כל גדולי ישראל שאסור להשיא גרים אלו,.. אך הניסיון לאבד פרנסה גדול ואמנם גרים המזויפים אלו משיאין אותם באונס חלק מהרבנים הממונים על הנשואים כאן בארץ הקודש…..

,,,שלדעת גדולי פוסקי הדור «גיורים» הנעשים בסיטונות כחמשת אלפים «גרים» בשנה שעברה הם נשארים גוים גמורים וכלשון הגר"י קנייבסקי והגרש"ז אויערבך זצ"ל ויבל"ח הגרי"ש אלישיב שליט"א במכתבם מיום ט"ו סיון תשד"מ וז"ל היות ולצערינו הגדול נתרבו לאחרונה מקרים של קבלת גרים ומתברר שאחוז גדול מהם לא חשב לקבל על עצמו שמירת תורה ומצוות בעת מעשה הגיור, הננו מזהירים בזה שהוא איסור חמור מאוד לקבל גרים מבלי להיות משוכנעים שאכן דעתם
מדינת ישראל
בית הדין הרבני האזורי אשדוד

באמת לקבל עליהם עול תורה ומצוות הדבר ברור ופשוט שהגיור ללא קבלת  תורה ומצוות אינו גיור כלל אפילו בדיעבד עכ"ל וכן כותב הגאון בעל שבט הלוי שליט"א במכתב מתאריך ט' מרחשון תשמ"ה וז"ל…. וכל שלא קבל על עצמו לקיים המצוות בלב שלם אין הגרות כלום והרי הוא נוכרי עכ"ל.

וראה מה שאני עוד הבאתי לעיל אות ו משם שו"ת שבט הלוי.

וממשיך במגדל צופים: « והרבנים המגיירים הם קלי דעת שאינם נכנעים לפס»ד התורה והשו"ע ובודים מלבם דברי הבל ומגלים פנים בתורה שלא כהלכה ומטהרים את השרץ בק"ן טעמים….

… וכמובן שבבתי הדין המיוחדים לגיור המצב גרוע יותר ובבתי הדין של הרבנות הצבאית גרוע עוד יותר ועוד יותר ובמשנה אבות פרק ה, ח, כתוב … חרב באה לעולם על ענוי הדין ועל עוות הדין ועל המורים בתורה שלא כהלכה, והרי המצב בארץ הקודש הוא נורא ונופלים חללי חרב בהתקפות אויבינו המחבלים ימח שמם. והפיקוח נפש הוא לתקן את עיוות הדין וגילוי הפנים שלא כהלכה בשטח הגיורים «….

ובנידוננו בשאלה על מי שנתגייר בבית דין שם מגיירים ללא דרישה אמיתית שהמתגיירים יקיימו מצוות האם יש לבית דין כזה דין של בית דין פסול וזה מכיוון שעובר על לאו מן התורה ולפני עור לא תתן מכשול… בנידוננו שסוברים הבית דין לגיור הנ»ל שעושים מצוה במעשיהם והם מבינים את השו"ע והפוסקים יותר טוב מכל גדולי ופוסקי הדור ואולי סוברים הם שיש בכוחם לעקור דבר מן תורה בקום ועשה במקום שהשעה צריכה לכך… עכ"פ לפי הטעם שאמרנו לעיל שכוונת המגיירים היא טובה כך לכאורה צריך לדונם או לסיבת שוחד ממון שגורמת את טעותם וחושבים שעושים מצוה, והאחרון הוא העיקר שסיבת טעותם שראו רבנים מהדור הקודם שנהגו הפקרות בזה ולכן חושבים הם לא טובים אנו מאבותינו… ולכן הנטיה לדון את הבי"ד הנ"ל כשוגגים ולכן אין עליהם דין בי"ד פסול,  ומי שנתגייר אצלם ונתכוין לקבל על עצמו מצות באמת יש לו דין גר וכל זה אני כותב אם יסכימו עמי גדולי הוראה… «

וכאמור ברישא שדעתי שונה מפסק זה, ולהדיא גדולי הוראה לא הסכימו עמו וכמפורש להדיא בשו»ת אגרות משה ח"ב יו"ד סימן קכ"ג הבאתיו לעיל אות ח , שהמדובר « בדבר הבחור שנתגייר לשם שמים בהיותו כבן ט»ז שנים ולומד בישיבת כתר"ה זה כשלש שנים… « ומפורש שם שאם ישנה בעיה בגיור, הרי שהגיור לא תקף.

וכאן נראה לי בבירור שלא שייך לדון לכף זכות שהרי כלשונותיו החריפים ביותר של המגדל צופים שכתב „בי“ד שנוהג בקלות דעת» «שמכניסים גויים גמורים לכלל ישראל ומכשילים את הרבים בחטא גדול» «והפכו הרבנים את כל ענין הגרות לליצנות» ''אל תשקר את עצמך ואת כלל ישראל'', «והרבנים שערכו ועורכים את הגיורים המזויפים» «וגילו פנים בתורה שלא כהלכה» ועושים «צחוק» רח"ל מכל ענין הגיור" «מי שאינו אומר כן דינו כאפיקורוס» «והרבנים המגיירים הם קלי דעת שאינם נכנעים לפסק דין התורה והשו»ע ובודים מלבם דברי הבל ומגלים פנים בתורה שלא כהלכה ומטהרים את השרץ בק"ן טעמים «שיש בכוחם לעקור דבר מן התורה»

ולפ"ז מה המקום לדון אפיקורוסים לשגגה, והרי מאחר והמדובר בדמתקרי «רבנים» והרי ממנ"פ אם הם לא רבנים, הרי שהם לא בי"ד, ואם הם רבנים,הרי מבואר באבות ד" י"ב « רבי יהודה אומר הוי זהיר בתלמוד ששגגת תלמוד עולה זדון» ושם ברבינו יונה:",,, כי כל דבר מהתורה והמצוה שהטעות מצויה ולא נתן אל לבו וחוטא אין זה שוגג אך נקרא פושע,,,"


ומאחר ובתי דינים אלו כאמור «אפיקורוסים» «פושעים» הרי שבודאי אין להם דין בית דין, ומאחר ואין להם דין בית דין הרי מבואר להדיא ביבמות מ"ו, ב «…גר צריך שלשה משפט כתיב ביה» ובשו"ע יו"ד סימן רס"ח סעיף ג: כל ענייני הגר…. צריך שיהיו בשלושה הכשרים לדון… ושם בש"ך ס"ק ח, «דכתיב גבי גר משפט אחד יהיה לכם, ואין משפט בפחות מג '  כשרים».


מדינת ישראל
בית הדין הרבני האזורי אשדוד

התמיהות הרבות בגיור אחד משקף כמה קלות דעת של בי"ד המוכרים שמגיירים, ונוהגים הפוסקים לכתוב בספריהם «ותמה תמה יקרא» עפ"י הפסוק ויקרא י"ג, מ"ה «וטמא וטמא יקרא» ושם בפסוק מ"ו «מחוץ למחנה מושבו» וכתוב בחבקוק א. פסוקים ד-ה:. על כן תפוג תורה…ראו בגוים והביטו התמהו תמהו" הפסוק מציין «על כן תפוג תורה» עוקרים את התורה «ראו בגוים» ראו בנושא של «מגוים» גוים לא «מגיירים» ונשארים רק ב"התמהו ותמהו"

וכפי שמעידים ביה"ד הגדול שהמעידה של בתי דינים מוכרים אלו לא מעידה חד פעמית אלא «שיטה» וכפי שצטטתי שכתבו:" כך שבפועל אנו רואים מהמקרים הרבים של מתגיירים שעברו הליכי גיור בבית דין זה והדומים לו שלא קבלו עליהם שמירת מצוות.." הרי עדות נוקבת «מקרים רבים»

וא"כ לפ"ז מה שפלפלו שם בפסק ביה"ד הרבני הגדול:"..במסגרת זו רצוני לברר את עצם גישת ביה"ד שבא לבטל ואף לערער מעשה בי"ד אחר שקבל סמכות מהרבנות הראשית לעסוק בעניני גיור, והרי כלל בידינו ד"בי דינא בתר בי דינא לא דייקי"..

ומכיון שבי"ד הגדול הגיע למסקנא שבתי דינים המוכרים אלו טועים בקבלנות בהלכה, מדוע לא יפנו למקור לרבנות הראשית שנתנה להם סמכות לבטל בתי הדין אלו, שהם בתי דינים טועים ובודאי אם מצביעים על «מקרים רבים» המדובר במקרים של נפרעין ממנו בגלוי ואשר רוב רובם של מתגיירים אלו הם עדיין בסתר,  כי הם לא באים לביה"ד רק כאשר נוצרה להם בעיה  צדדית ואז כאמור מהעבירה בסתר נהפך לגלוי.

ומבואר ברמב"ם הלכות סנהדרין פרק כ, הלכה ח' «..אמרו חכמים שמבית דין הגדול היו שולחים בכל ארץ ישראל בודקים כל מי שימצאהו חכם וירא חטא ועניו ושפוי.. עושין אותו דיין..» ועי"ש ברמב"ם בפרק ג, מהלכה ח, ואילך דברים נוקבים.

וא"כ ומכיון שבי"ד הגדול בדק ומצא שבתי דינים אלו וכפי האמור ביבמות מז, ב, «קשים גרים לישראל כספחת..» וק"ו בן בנו של ק"ו שקשים המגיירים אלו לישראל יותר מספחת,

ומכאן קריאה יוצאת לבי"ד הרבני הגדול שיפנו בקום ועשה לרבנות הראשית ולרבנים הראשיים לתקן פרצה חמורה זו ליטוע כרמים זרים ללא זיקה של גרות אלא גוים גמורים בכרם ישראל וזאת באיצטלא דרבנן, וכבר מבואר ברמב"ם בפרק ג, המצוין לעיל מה היא איצטלא זו. ושלא תשאר הקריאה המובאת בהמשך בכרך ז, «איך אפשר לטמון את הראש בחול , ולהמשיך ולהכניס בכרם בית ישראל גוים גמורים, עד מתי! עד מתי! תמשך ההתנהגות הזו??? '''

והראש עדיין טמון בחול, יצאו אחרי הקריאה האמורה עוד כמה כרכי שורת הדין, ועדיין הדברים הם רק על הנייר וללא שום טיפול נמרץ,

ובכרך ז, מעמוד תמ»ה ושם בעמוד תנ"ח בהערה: «מכיון שבהלכות גירות עסקינן לא אמנע עצמי מלציין שבשנים האחרונות עלה מספר המתגיירים מכמה מאות לכמה אלפים בשנה..עלינו לשאול, כיצד אפשר להמשיך לגייר אלפי אנשים בשנה, לאחר שכל הרבנים והדיינים שנפגשים עם גרים אלה הן בבתי הדין והן במחלקת הנישואין, רואים במוחש שאינם שומרים מצות וזה מוכיח שרוב המתגיירים משקרים לרבנים בעת שמבטיחים שיקיימו מצות לאחר גיור, וכאשר אין קבלת מצות וקיומם הרי הגיור אינו תקף, איך אפשר לטמון את הראש בחול, ולהמשיך ולהכניס בכרם בית ישראל גוים גמורים, עד מתי! עד מתי! תימשך ההתנהגות הזו???''


 הרי הלכה בש»ס ובשו"ע שגר צריך בי"ד.

ומאחר וכאמור בתי דינים אלו אין להם דין בי"ד, הרי שהגיור כל גיור שיהיה חסר לו את התנאי שגר צריך, והוא בית דין.

וזה שמצריך בי"ד גורם לעוד הלכות כמבואר שם בשו"ע סעיף ד:"הואיל וטבילת גר צריך בי"ד של שלשה אין מטבילין אותו בשבת ולא בי"ט ולא בלילה,,,,"
מדינת ישראל
בית הדין הרבני האזורי אשדוד


יא. ושוב קריאה לאור התבטאיותיו החריפות ותקיפות של המגדל צופים, ואשר לא ידעו כל גבול. הדברים מסורים לידינו וכפי החוק שיפוט בתי דינים רבניים (נישואין וגירושין)
התשי"ג-1953, החוק הראשון «ענייני נישואין וגירושין של יהודים בישראל אזרחי המדינה או תושביה יהיו בשיפוטם הייחודי של בתי דין רבניים» ובסעיף  2, «נישואין וגירושין של יהודים ייערכו על פי דין תורה»

ובודאי שגיור שלא כהלכה הוא ענין נישואין ואשר סמכותו יחודי לבתי דין רבניים אלה שנוהגים על פי דין תורה.

ומחובת «כל» הדיינים להביא למימוש חוק זה.


יב. מזכות האשה לבקש דיון בהרכב מלא שידון במעמדה ובמעמד ילדיה. ואני כתבתי את דעתי מאחר ואני צריך להוציא מעב"ד ות"ג, כתבתי שאין לזה מקום ונימוקי כאמור.

ניתן ביום ד'  אדר התשס"ז
(22/02/2007)

                                    (-)   אברהם עטיה
                                              יו''ר


העתק מתאים למקור

ניסים אדרי
המזכיר הראשי